Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych, w szczególności danych osobowych (dalej – dane) oraz określa zasady korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.haccp-online.com.pl lub www.haccponline.pl zwanej dalej „Platformą”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Platformy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Now Act Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-505, ulica Nowowiśniowa 25a, KRS0000336299, NIP: 9522076277, REGON:141996728, właściciel Platformy, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Now Act”.

1. Zbieranie danych osobowych.

Now Act zbiera dane osobowe osób, które przede wszystkim dokonały rejestracji siebie lub swojego pracownika w celu korzystania ze świadczonych usług zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO .

2. Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy korzystania z Platformy mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez nas usług. W przypadku chęci skorzystania z usług Platformy mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu oraz formy prawnej działalności gospodarczej lub formy wykonywania zawodu.

3. Cel zebrania danych

3.1. Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Platformą.

3.2. W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Now Act informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

3.3. Now Act uprawniony jest, zgodnie z RODO, w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3.4. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy do preferencji jego gości, a także administrowania Platformą i jego doskonalenia.

3.5. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. PayU) są przetwarzane przez te serwisy. Nasza Platforma nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

3.6. Dana zbierane są oraz archiwizowane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, którym podlegamy, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz certyfikatów ukończenia szkoleń.

4. Prawo dostępu

4.1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

4.2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli:

(a) za pomocą poczty elektronicznej: info@haccponline.pl

(b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Now – Act Consulting Sp. z o.o. ul. Nowowiśniowa 25a, 04-505 Warszawa.

4.3. Now Act zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

5.1. zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji usług – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;

5.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową lub wykonywaniem usług albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

5.3. informowania przez czas trwania współpracy o naszej działalności – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub do zakończenia współpracy, jako czasu, w którym występuje prawnie uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

5.4. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

5.5. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami do momentu cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie.

6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

7. Mechanizm cookies

7.1. Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Platformy. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Platformę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Platformy.

7.2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Platformy będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

8. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Platforma może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Platformę. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

9. Adres IP

Platforma zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy.

10. Cookies innych podmiotów

10.1. Platforma zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Platformy. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

10.2. W reklamach zamieszczanych na stronach Platformy mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

10.3. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

11. Dostęp do danych osób trzecich

11.1. Do danych osobowych zbieranych przez Now Act mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Now Act oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Platformy.

11.2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane, z którymi Now Act ma zawartą umowę o współpracy w celu świadczenia usług oraz realizacji uzasadnionego interesu, w tym m.in.: informatyczne (np. hostingowe), księgowe, finansowe (np. operatorzy płatności). Podmioty te będą zobowiązane na mocy zawartych z Now Act umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Now Act.

11.3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania i przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

12. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

12.1. Now Act, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

12.2. Platforma zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową, która administruje naszym serwerem. Administrator naszej Platformy zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

13.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Now Act, które zostały zamieszczone na stronach Platformy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

13.2. Platforma nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Platforma przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. 13.3. Now Act zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Platformy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Platformy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Now Act.

14. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować:

  • pod adresem e-mail: info@haccponline.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Now – Act Consulting Sp. z o.o. ul. Nowowiśniowa 25a, 04-505 Warszawa.

15. Zmiany Polityki Prywatności

Now Act zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018