Regulamin

 1. Wstęp
 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rejestracja.
 4. Konto użytkownika.
 5. Płatności.
 6. Prawa własności intelektualnej.
 7. Prawo odstąpienia. Reklamacje.
 8. Odpowiedzialność.
 9. Postanowienia końcowe.
 1. Wstęp.
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie platformy internetowej www.haccponline.pl
  2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
   a w szczególności przepisy:

   1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
   3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271);
   4. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz.914);
   5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
   1. Now Act – Now Act Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-505, ulica Nowowiśniowa 25a, KRS: 0000336299, NIP: 9522076277, właściciel platformy internetowej www.haccponline.pl, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
   2. Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.haccponline.pl, prowadzona i stanowiąca własność Now Act.
   3. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową(konsument) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej (firma), zawierający z Now Act umowę o świadczenie usług.
   4. Usługa – usługa świadczona  drogą elektroniczną przez Now Act za pośrednictwem platformy bez jednoczesnej obecności stron, poprzedzona dokonaniem Rejestracji Użytkownika.
   5. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Stronami.
   6. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Platformy, służący do rejestracji Użytkownika. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego warunkuje utworzenie konta.
   7. Rejestracja –czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych osobowych niezbędnych do założenia Konta prywatnego lub Konta firmowego.
   8. Konto prywatne – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika (konsumenta), do którego ma dostęp przy użyciu loginu i hasła.
   9. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Usług Now Act w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
   10. Konto firmowe – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika (firma), do którego ma dostęp przy użyciu loginu i hasła, którego posiadanie uprawnia do tworzenia Subkont.
   11. Subkonto – konto utworzone przez Użytkownika (firma) dla określonych pracowników lub współpracowników Użytkownika.
   12. Uczestnik – osoba fizyczna, dla której zostało utworzone Subkonto.
   13. Strony – Now Act i Użytkownik.
   14. Certyfikat –dokument potwierdzający odbycie e-szkolenia z zakresu zasad HACCP, określonych właściwymi przepisami prawa polskiego i prawa wspólnotowego, otrzymywany przez Użytkownika lub Uczestnika z chwilą ukończenia e-Szkolenia. E-Szkolenie jest ukończone, jeżeli Użytkownik lub Uczestnik uzyska pozytywną ocenę z e-Testu kończącego e-Szkolenie. Certyfikat zamieszczany jest w zakładce Konta Użytkownika w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pobranie oraz wydrukowanie.
   15. e-Szkolenia – E-usługa, polegająca na udostępnieniu w formie elektronicznej na platformie www.haccponline.pl szkolenia HACCP, którego celem jest poszerzenie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu zasad sysytemu HACCP.
   16. e-Testy – E-usługa polegająca na sprawdzianu w formie elektronicznej wiedzy z odbytego e-Szkolenia z zakresu zasad HACCP.
   17. e-Dokumetacja – E-usługa polegająca na wygenerowaniu dokumentacji złożonej z procedur HACCP, odpowiadającej obowiązującym przepisom prawa. Jako E-Dokumentację rozumie się dokumentację HACCP utworzoną i przesłaną drogą elektroniczną przez Now Act lub udostępnioną Użytkownikowi za pomocą odpowiedniego narzędzia (kreatora) pozwalającego na samodzielne jej stworzenie w zależności o wykupionej opcji.
   18. HACCP (ang.Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Zasady określone obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
   19. Płatności –czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na zapłacie wskazanej ceny za wybraną Usługę
   20. Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia wybranej Usługi.
   21. E-Audyt – E-usługa polegająca na opracowaniu raportu z audytu zgodności dokumentacji procedur HACCP z obowiązującym przepisom prawa.
   22. E-Ankieta – E-usługa – polegająca na udostępnieniu w formie elektronicznej na platformie www.haccponline.pl ankiety z pytaniami, na które Użytkownik zobowiązany jest udzielić odpowiednich informacji celem utworzenia e-Dokumentacji lub przeprowadzenia e-Audytu przez Now Act.
 2. Ogólne warunki świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach świadczenia Usług realizowane są działania obejmujące transmisję sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez Now Act i otrzymywanych przez Użytkownika.
  3. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Platformy jest możliwe przy użyciu urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych oraz posiadającego dostęp do sieci Internet.
  5. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na Platformie treści niezgodnych z prawem wpisy Użytkowników mogą być moderowane przez Now Act przed ich publikacją.
  7. Now Act świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej.
 3. Rejestracja.
  1. Rejestracja osoby korzystającej z Platformy dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://haccponline.pl/sklep/moje-konto/ Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone gwiazdką, których wypełnienie jest obowiązkowe.
  2. W Formularzu rejestracyjnym osoba korzystającą z Platformy podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Now Act.
  3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z Platformy jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   2. zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
   3. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
  4. Rejestracja jest bezpłatna.
  5. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika.
 4. Konto, Subkonto Uczestnika.
  1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez Now Act, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta.
  2. Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Platformy, przy użyciu hasła oraz loginu wybranego przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  4. Login i hasło maja charakter poufny.
  5. W ramach konta Użytkownik może w szczególności:
   1. dokonywać zamówień modułów E-Szkoleń oraz E-Testów;
   2. dokonywać zamówień modułu tworzenia E-Dokumentacji;
   3. tworzenia Subkont dla Uczestników;
   4. weryfikacji postępów Uczestników;
   5.  generowania Certyfikatów;
   6. generowania dokumentacji procedur HACCP, stworzonych przy użyciu narzędzi Usługi e-Dokumentacja;
   7. pobieranie faktur VAT;
   8.  edycji Danych,
   9.  tworzenia Subkonta.
  6. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez tego samego Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Konta osobom trzecim, ani też wykorzystywania go w jakikolwiek sposób dla potrzeb osób trzecich, z wyjątkiem Subkont.
  7. Subkonto tworzone jest przez Użytkownika w ramach Konta firmowego. Użytkownik może utworzyć nieograniczoną liczbę Subkont.
  8.  Dostęp do Subkonta posiada jedynie Użytkownik oraz Uczestnik, który za pośrednictwem Now Act otrzymuje login i hasło.
  9.  Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania Subkonta osobom trzecim, ani też wykorzystywania go w jakikolwiek sposób dla potrzeb osób trzecich.
  10. Now Act zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta, jeżeli poweźmie wiadomość o działalności Użytkownika, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. O likwidacji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
  11. Postanowienie określone w ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio do Uczestników posiadających dostęp do Subkonta.
  12.  Użytkownik odpowiada za wszelkie działania Uczestników, dla których utworzył Subkonta jak za działania własne.
  13. Użytkownik ma stały dostęp do swojego Konta. Użytkownik może przerwać lub zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie.
 5. Płatności.

  1. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług odpłatnych, w szczególności E-szkolenia, E-dokumentacja, E-testy.
  2. Wszystkie opłaty podawane na stronach Platformy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  3. Użytkownik dokonuje Płatności za wybrane Usługi:
   1. przelewem online lub
   2. kartą płatniczą;
  4. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 a powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  5. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika. Po autoryzacji Płatności Użytkownik otrzymuje fakturę VAT drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia lub może pobrać fakturę VAT ze swojego Konta. W celu otrzymania faktury VAT pocztą Użytkownik powinien przesłać na adres siedziby NowAct pisemne żądanie w tym przedmiocie.
  6. Now Act potwierdza dokonanie Płatności wraz z informacją o szczegółach zakupionej Usługi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  7. Now Act zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania, odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie.
  8. Now Act zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom specjalnych rabatów lub innych uprawnień, tym odroczenia terminów Płatności. Szczegółowe warunki obowiązujących w danym okresie rabatów określone są na stronach Platformy.
 6. Prawa własności intelektualnej.
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do e-Szkoleń, e-Testów oraz udostępnianych Użytkownikowi narzędzi e-Dokumentacji, przysługują wyłącznie Now Act.
  2. W celu właściwego korzystania z Usługi, Now Act udziela Użytkownikowi na czas określony niewyłącznej licencji w zakresie rozpowszechnienia Usługi w sposób polegający na odtworzeniu jej w taki sposób, aby w czasie trwania umowy o świadczenie usług wyłącznie Użytkownik mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
  3. Korzystanie z Usług nie może wykraczać poza zakres określony licencją. W szczególności, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Usług, w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług przy wykorzystaniu Usług Now Act jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Now Act oraz inne prawa własności intelektualnej Now Act.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotnienia materiałów otrzymanych w trakcie korzystania z Usługi, z zastrzeżeniem Usługi e-dokumentacji, o której mowa w ust. 5.
  5. W przypadku korzystania z Usługi e-dokumentacji Użytkownik uprawniony jest do zwielokrotnienia materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi jedynie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z dokumentów. Użytkownik może korzystać z materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi, ich lub fragmentów wyłącznie dla własnych celów. Jakiekolwiek zwielokrotnianie przez Użytkownika poza zakresem i celem określonym powyżej jest zakazane.
  6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej przysługujących Now Act.
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji i dekompilacji Usługi w jakimkolwiek zakresie.

Prawo odstąpienia. Reklamacje.

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz 271 z późn. zm), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez  złożenie wobec Now Act stosownego  oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie należy złożyć na udostępnionym FORMULARZU (do pobrania) i przesłać na adres e-mail: info@haccponline.pl
 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust.1 powyżej nie przysługuje jeżeli świadczenie Usługi zostało rozpoczęte przed upływem 10-dniowego terminu od dnia zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest przydzielenie zakupionego E-szkolenia do subkonta użytkownika lub pierwsze uruchomienie kreatora e-Dokumentacji lub przesłanie e-Ankiety przez Użytkownika z informacjami do utworzenia e-Dokumentacji lub przeprowadzenia e-Audytu przez Now Act. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Now Act zwróci Klientowi należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług, przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni na adres elektroniczny: info@haccponline.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Reklamacja powinna zostać sporządzona w sposób jasny i zrozumiały, określać zakres żądań wobec Now Act oraz zawierać Dane umożliwiające jej rozpatrzenie.
 5. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji, Now Act zwróci sie do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
 6. Nieustosunkowanie się przez Now Act do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczna z jej uwzględnieniem.
 7. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
 8. Odpowiedzialność.
  1. Now Act nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie E-Dokumentacji, w tym certyfikatu.
  2. Now Act nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez z niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
  3. Now Act nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór Usługi, skutkującej dostępem do niewłaściwego E-szkolenia, E-testu lub E-dokumentacji. W celu uniknięcia wątpliwości, logując się do swojego Konta Użytkownik może ponowie dokonać wyboru Usługi, za którą zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę, chyba że błąd leży po stronie Now Act.
  4. Now Act nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy opracowania E-dokumentacji lub E-Audytu w przypadku nieprzesłania przez Użytkownika uzupełnionej E-Ankiety. Ponadto Now Act nie ponosi odpowiedzialności za poprawność E-dokumentacji lub E-Audytu w przypadku przesłania przez Użytkownika nieprawidłowych danych i informacji.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw, o których mowa w pkt.1 ust.3
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.haccponline.pl umożliwiającej jego pobranie i wydruk.
  3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.
  4. Now Act zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu utrzymania, konserwacji lub dla poszerzenia zawartości Platformy. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy Now Act zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  5. Now Act zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy, jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 42296 z późn. zm.).
  7. Now Act zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Now Act.

Aktualizacja: 02-12-2023