O nas

KIM JESTEŚMY?

Ponad 20-letnia współpraca z sektorem przemysłu spożywczego, jak i jednostkami kontrolnymi uświadamia nam jak ogromnym problemem jest interpretacja i praktyczne zastosowanie istniejących i nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz przewidzenie konsekwencji ich wejścia w życie. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

HACCP jest wdrażany w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności drogą systematycznej identyfikacji zagrożeń z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Wdrożenie systemów HACCP łączy się z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP. Szkolenia online w zakresie HACCP, GHP, GMP są wygodnym sposobem zapoznania pracowników z zasadami systemu. Naszym celem jest rozwiązywanie Państwa problemów w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia poprzez kompleksową ofertę i ścisłą współpracę.

Kompetencje naszych konsultantów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Absolwenci UW (Wydział Biologii, Specjalizacja Mikrobiologia) ze stopniem magistra oraz doktora; studiów M.B.A. Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Żywnościowej (SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ESSEC IMIA);
20 letnie doświadczenie we współpracy z sektorem spożywczym i jednostkami kontrolnymi;
20 letnie doświadczenie w prowadzeniu testów diagnostycznych w tym metoda ATP, Protect, Hygicult, Dipslide;
Członkowie Komitetu Technicznego KT Nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN); Komitetu Technicznego KT nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych przy PKN; Komitetu Technicznego KT nr 120 przy PKN; Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
Autorka opracowania „Uproszczona metodyka wprowadzania zasad systemu HACCP w sektorze żywienia zbiorowego na przykładzie wdrożeń w restauracjach” (Opracowanie to proponuje uproszczoną metodykę wdrażania zasad HACCP);
Autorka artykułów dotyczących systemów HACCP w czasopismach i portalach branżowych: między innymi „Mistrz Branży”, „Restauracja”, e-kucharz.
20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora spożywczego i jednostek kontrolnych
Audytor wewnętrzny i Ekspert techniczny oceniający laboratoria (Egzamin na audytora w PCA S.A. poprzedzony szkoleniami „Budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium i jego akredytacja”
Członek Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy” (w latach 2003-2006) oraz aktualnie
Członek grupy roboczej (aktywny doradca) w ramach projektu „Inteligentna specjalizacja – bezpieczna żywność”. Konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji, propozycje warunków wsparcia obszarów inteligentnej specjalizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)
Członek Polskiego Towarzystwa Higieny, Odział Mazowiecki przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Warszawa

REKOMENDACJE

Privacy Policy Settings