HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Pomoc HACCP Online

OBSŁUGA KONTA HACCP ONLINE

Skrócona instrukcja korzystania z serwisu www.haccponline.pl
1. Zalogować się na platformie: https://haccponline.pl/sklep/moje-konto/
Po zalogowaniu na konto widoczna będzie lista wykupionych szkoleń – Kokpit.
2. Założyć subkonta pracowników, którym zostaną przydzielone szkolenia – Moja grupa.
Dla admistratora nie trzeba zakładać subkonta – dostęp przez konto główne.
3. Przyznać dostęp do szkoleń – Moje szkolenia lub Kokpit.
4. Zalogować się na subkonto – szkolenie jest dostępne na koncie użytkownika, któremu przyznano dostęp.
5. Uruchomić szkolenie i zdać test.
6. Pobrać certyfikat po ukończeniu szkolenia – konto główne w zakładce Uczestnicy szkoleń.

Pełna instrukcja – pobierz —>  Instrukcja użytkownika_haccponline

BAZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Pytania ogólne dotyczące systemu HACCP

Co oznacza skrót HACCP?
HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Czy trzeba wdrożyć HACCP?
TAK. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z dnia 25 sierpnia 2006 r Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006) oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych), wraz z późniejszymi zmianami, każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym (w tym branża piekarnicza i cukiernicza) jest zobowiązany do wdrożenia zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Co mi grozi jeżeli nie wdrożę HACCP?
W przypadku nie stosowania się do prawa żywnościowego, istnieje możliwość ukarania przedsiębiorcy karą grzywny lub karą pieniężną. Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze grzywny. Wdrożenie zasad systemu musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „W stosunku do osoby fizycznej może być nałożona jednorazowo kara pieniężna nawet 10.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 50.000 zł.”. W stosunku do osób prawnych każdorazowo nałożona kara pieniężna może wynosić nawet 50.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 200.000 zł.

Zasady wdrażania HACCP

Czy muszę certyfikować system HACCP?

Warto wiedzieć, że nie ma obowiązku, by procedury HACCP były certyfikowane np. w ramach systemów zapewnienia jakości. Mimo tego dokument może być uznawany za potwierdzenie stosowania odpowiednich procedur i działania zgodnego z wymaganiami.

Czy wystarczy, że jedna osoba w firmie będzie stosowała system HACCP?
Wdrażanie i stosowanie systemu HACCP, który jest zgodny z wymaganiami Sanepidu, jest procesem zespołowym i wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, którzy mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności. Każdy pracownik musi być przeszkolony w zakresie systemu HACCP, aby mógł przestrzegać procedur i działać zgodnie z wymaganiami systemu.

Czym charakteryzują się warunki wstępne do wprowadzenia zasad systemu HACCP?
Warunkami wstępnymi, bazą, na której opiera się system HACCP, jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to wszelkie procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktów żywnościowych. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), jako procedura HACCP to wytyczne stosowane głównie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Ich zadaniem jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów poprzez minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia, pomyłek i wad produkcyjnych.

Pytania dotyczące szkoleń HACCP

Czy szkolenia HACCP są obowiązkowe?
Obowiązek dotyczący szkolenia HACCP, a także w zakresie zasad GHP/GMP pracowników wykonujących pracę przy produkcji i w obrocie żywnością wynika z aktualnego prawa żywnościowego. Każda osoba, która ma kontakt z żywnością (produkcja, obrót), włączając w to właścicieli i kadrę menedżerską, zobowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy.

Jak prowadzić szkolenia?
Szkolenia powinny być przeprowadzone lub jak przypadku szkoleń Online utworzone przez kompetentne osoby o odpowiednim wykształceniu kierunkowym (np. technolodzy żywności, mikrobiolodzy) i z odpowiednim doświadczeniem ( zalecane co najmniej kilku letnie doświadczenie we wdrażaniu GHP/GMP/HACCP). Zwracamy uwagę, że SANEPiD na ogół nie uznaje szkoleń wewnętrznych z powodu niewystarczających kompetencji osób szkolących.

Czy szkolenia HACCP Online są wystarczające?
Tak. Szkolenia HACCP Online powstały na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki szkoleń stacjonarnych i obejmują pełen zakres zagadnień problematyki bezpieczeństwa żywności.

Ile trwa szkolenie Online i czy można je przerwać, a następnie do niego powrócić?
Czas szkolenia to ok. 2-2,5h. Szkolenie kończy się krótkim testem, po zdaniu którego można pobrać certyfikat (PDF). W każdej chwili można przerwać szkolenie i do niego powrócić później.

Kiedy są wyniki testu i co się stanie jeśli nie zdam testu za pierwszym razem?
Wyniki testu pojawiają się natychmiast po jego ukończeniu. Test końcowy można zdawać wielokrotnie bez dodatkowych opłat, aż do uzyskania wystarczającej ilości punktów niezbędnych do otrzymania certyfikatu.

Pytania dotyczące certyfikatów HACCP

Co daje mi certyfikat i czy jest on honorowany przez pracodawców oraz jednostki kontrolne, takie jak np. Sanepidy?
Certyfikat jest dokumentem wymaganym między innymi przez jednostki kontrolne (np. Sanepidy), potwierdzającym, że pracownik placówki przeszedł wymagane szkolenie zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności. Niezbędne jest zatem posiadanie certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń z zasad systemu HACCP zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej.

Jak przechowywać certyfikaty?
Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Czy certyfikaty ze szkoleń HACCP Online są odpowiednie?
Nasze certyfikaty są honorowanym dowodem odbycia szkolenia, a każdy certyfikat jest opatrzony skanem podpisu konsultanta.

Co muszę zrobić aby uzyskać certyfikat?
Aby uzyskać certyfikat należy wykupić i odbyć wybrane szkolenie, a następnie zdać krótki test . Po zdaniu testu certyfikat będzie gotowy do pobrania (PDF).

Pytania dotyczące dokumentacji HACCP

Czy prowadzenie dokumentacji HACCP jest konieczne?
Tak. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z dnia 25 sierpnia 2006 r Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006) oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym musi obligatoryjnie prowadzić dokumentację (procedury) systemu HACCP i dobrych praktyk.

Czy dokumentacja HACCP jest ważna?
Tak. Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze ( i/lub karom pieniężnym w przypadku łamania prawa żywnościowego). Wdrożenie to musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji HACCP i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Co powinna zawierać dokumentacja HACCP?
Prawo żywnościowe wymaga opracowania i wdrożenia dwóch głównych elementów systemu, tj. planu HACCP oraz programów warunków wstępnych (GHP/GMP). W efekcie powstaje Księga Bezpieczeństwa Żywności składająca się z procedur GMP/GHP w postaci Księgi Dobrych Praktyk i Księgi HACCP.

Scroll to Top