HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

HACCP – to się opłaca!

HACCP - TO SIĘ OPŁACA!

System HACCP najczęściej postrzega się jedynie w aspekcie kosztów a nie bierze się pod uwagę opłacalności jego wdrożenia

Należy pamiętać, że system HACCP jest opłacalny również dla samego przedsiębiorcy a korzyści z jego wdrożenia mogą wielokrotnie przekroczyć koszty. HACCP zapewnia bowiem prowadzenie firmy w możliwie bezpieczny sposób. Dzięki wdrożeniu chronimy klientów między innymi przed zatruciami pokarmowymi a właścicieli przed ponoszeniem ewentualnych kosztów. Konsekwencje zaniechania mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo dotkliwe. Na przykład koszty pobytu w szpitalu, odszkodowania, sprawy karne, zamknięcie zakładu, wycofania produktów, sankcje jednostek kontrolnych.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z dnia 25 sierpnia 2006 r Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006) oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych), wraz z późniejszymi zmianami, każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym (w tym branża piekarnicza i cukiernicza) jest zobowiązany do wdrożenia zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Kary za brak wdrożenia HACCP

W przypadku nie stosowania się do prawa żywnościowego, istnieje możliwość ukarania przedsiębiorcy karą grzywny lub karą pieniężną. Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze grzywny. Wdrożenie zasad systemu musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „W stosunku do osoby fizycznej może być nałożona jednorazowo kara pieniężna nawet 10.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 50.000 zł.”. W stosunku do osób prawnych każdorazowo nałożona kara pieniężna może wynosić nawet 50.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 200.000 zł.

Wdrożenie HACCP – wymogi

W praktyce wdrożenie systemu HACCP oznacza dostosowanie zakładu do wymagań między innymi wyżej wymienionych aktów prawnych. Sprowadza się to do obowiązku:

  • przeprowadzania obligatoryjnych szkoleń pracowników w zakresie dobrych praktyk (GHP/GMP) oraz zasad systemu HACCP  potwierdzonych certyfikatami;
  • wdrożenia dokumentacji (procedur) systemu HACCP;
  • weryfikacji systemu między innymi poprzez audyty.

Stosowanie systemu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez analizę potencjalnych zagrożeń, wyznaczenie krytycznych punktów kontroli oraz ich monitorowanie. Przede wszystkim jednak ważne jest wykonywanie działań korygujących aby opanować zagrożenia, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach produkcji, składowania czy dystrybucji żywności. HACCP jest systemem prewencyjnym w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

HACCP Online – czyli jak wdrożyć system HACCP szybko, sprawnie i tanio

Stosowanie zasad systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach nie musi być kosztowne i czasochłonne. Wystarczy, że skorzystamy z możliwości opracowywania i stosowania uproszczonej metodyki wdrażania zasad systemu. Istnieje również możliwość korzystania ze szkoleń Online dostępnych 24/7 jako alternatywy dla kosztownych szkoleń stacjonarnych, co redukuje koszty związane z dojazdami, hotelami, wyżywieniem, zastępstwami.

Sporządzenie uproszczonej dokumentacji HACCP/GHP/GMP dla małych i średnich przedsiębiorstw można wykonać za pomocą kreatora dokumentacji. Do głównych zalet takiego rozwiązania można zaliczyć niskie koszty, krótki czas wdrożenia i tworzenia dokumentacji. Wszystko to bez konieczności opuszczania zakładu, w dowolnym miejscu i czasie. Szkolenia online i kreator dokumentacji online dostępne sa na platformie internetowej HACCPONLINE.pl . Jak widać z powyższych rozważań wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być kosztowne. Największe wydatki ponosi się na dostosowaniu zakładów do wymogów GHP i GMP (zwanymi warunkami wstępnymi). W zależności od stanu technicznego zakładu, maszyn i urządzeń a i te wydatki zwracają się w dłuższej perspektywie czasu.

Podsumowując, wdrożenie HACCP się opłaca!

Podsumowując, wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być drogie, trudne i czasochłonne a dodatkowo przynosi wymierne korzyści przedsiębiorcy. Jeżeli zakład spełnienia wymagania prawa żywnościowego, to nie ponosi skutków negatywnych wyników kontroli sanitarnej oraz kosztów związanych z sankcjami karnymi. Nie naraża się na koszty związane z ewentualnym zamknięciem zakładu. Ze względu na charakter prewencyjny systemu, tzn systematyczne podejście obejmujące wszystkie zagrożenia od surowców poprzez etapy produkcji, aż do dostarczenia do klienta, ogranicza się straty wynikające z wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych. Poprzez systematyczne szkolenia personelu następuje wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa żywności zwłaszcza w sytuacji gdy za swoje przewinienia mogą zapłacić kary osobiście (nie zawsze kary płaci właściciel).

Stosowanie systemu HACCP a w szczególności potwierdzone audytami np. firm zewnętrznych podnosi wiarygodność firmy, spełnia oczekiwania klientów i konsumentów. Prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zakładzie i daje pozwala udowodnić podczas kontroli, że prowadzimy działalność z „należytą starannością”. W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że stosowanie zasad systemu HACCP na dłuższą metę jest naprawdę opłacalne dla przedsiębiorcy.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top